קטעים מהסכמותיהם של גדולי התורה (לפי סדר הא-ב):

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון והרב הראשי

לא רק ליקוט יש כאן, כי אם גם חידושי תורה רבים בכל הלכה, כאשר המחבר חורז וקודח כיד ה' הטובה עליו להעמיד מקחו של צדיק, הרמב"ם, ולדחות את המשיגים עליו, עד כי הרואה אומר ברקאי.. שמחתי לראות את הבקיאות הגדולה, העומק הנפלא, ובעיקר את רהיטות הסגנון, עד שהדברים העמוקים ביותר מוסברים כשלחן הערוך לקטון ולגדול.

 

הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א

ראש כולל "דעת משה" סדיגורא, חבר בית הדין הגדול

כל הרואה הספר יבין מעצמו גודל החשיבות.. שנעשה בדרך שירוץ בו כל הקורא ויבין כל החידושים והביאורים שביארו אחרונים וראשונים בדברי הרמב"ם.

 

הרב נתן געשטעטנער זצ"ל

רב שכונת אגודת ישראל בני ברק

ראיתי כי מלאכה גדולה עשו בהעמק דבר דבור על אופניו, בביאור לשונות הרמב"ם ז"ל בהלכתא רבתא לשבתא, לפרוש אור לפני הדורשין.

 

הרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א

דומ"צ בבי"ד רבני בעלזא, ירושלים

יש בו חכמה ומלאכה רבה, והגם שכבר נתחבר הרבה ביאורים על הרמב"ם, אבל ביאור כזה מלוקט כל כך מראשונים ואחרונים עדיין לא נראה כבושם הזה.

 

הרב ישראל גרוסמן זצ"ל

דומ"צ בבי"ד אגודת ישראל ירושלים

הגדתי היום בשבחו של ידידי.. ובשבח ספריו הנפלאים, שיש להם שם גדול בעולם התורה. וכעת הוא מוסיף והולך ומחבר ספר יקר וחשוב מאד הרמב"ם השלם.. מי שמעיין בספר המצויין מתפעל מאד מהעיון הרב שמשקיעים בזה. אין לי די מילים להביע ולתאר החשיבות הזה, שממש הספר הוא לשם לתפארת ולתהלה.

 

הרב בנימין זילבר זצ"ל

מחבר שו"ת "אז נדברו" בני ברק

בכמה מקומות חידשו דרכים אמיתיות בהבנת דברי הרמב"ם במה שנשארו האחרונים בתמיהות וקושיות. ומצאתי שהדברים כתובים בעומק העיון ובחריפות ובקיאות עצומה, כאחד הגדולים אשר בארץ.

 

הרב יצחק יוסף שליט"א

הרב הראשי, הראשון לציון, מחבר ספרי "ילקוט יוסף"

עברתי על כמה פרקים, ונהניתי מדרכו בהלכה של המחבר, בדקדוק הדברים בדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, בעיון ישר, וגמר חיפוש מחיפוש בספרי רבותינו הקדמונים, וניכר בה עמלו של המחבר.

 

הרב יהושע נויבירט זצ"ל

ר"י קול תורה, מחבר ספר "שמירת שבת כהלכתה"

מצאתי בספרו דברים חשובים לעיני כל העם, ביאורים והערות בהלכות הקשות שברמב"ם. המעיין בספר זה בודאי יראה את העבודה הקשה, המעט שעברתי עליו מעיד על רוב חשיבותו.

 

הרב יוחנן סופר זצ"ל

אבדק"ק ערלוי

שמחתי כאשר הובא לפני.. הכרך הראשון בסדרת "הרמב"ם השלם".. ראיתי מש"כ הרבנים הגאונים שליט"א אודות חשיבות ספרו ושיש בו תועלת גדולה לכל ההוגים בספר רבינו הגדול הרמב"ם.

 

הרב שלמה עמאר שליט"א

הראשון לציון והרב הראשי

נהניתי לראות, שדבר גדול עשה יחד עם חברים מקשיבים לקול שיעוריו, בבואו אל הקודש, בעמלה של תורה, לחקור ולדרוש בעומקם של הדברים בשני התלמודים, עם שיטות ראשונים ואחרונים.. והמשא ומתן בעמל ויגיעה, ואח"כ להסיק מסקנות ההלכה.. והכל ערוך בשפה ברורה ונעימה, תורה יוצאת בהינומא, תורת ה' תמימה, ואיבעית אימא שלימה. ובודאי שיהיה לתועלת רבה לעמלי תורה החפצים לעיין בדבר ה' זו הלכה, סדורה בכל וערוכה, מערכה מול מערכה, כי שם הברכה, אשרי אשר לו ככה.

 

הרב גבריאל ציננער שליט"א

מחבר הספרים "נטעי גבריאל"

הגם שיש כמה וכמה חיבורים על הרמב"ם אולם לא ראוי זה כראוי זה, שכת"ר מבאר בלשון צחה בעט סופר מהיר והבנה ישרה את דברי הרמב"ם, ומסדר את שיטות הראשונים ואחרונים.. וחילוקים ביניהם להלכה.

 

הרב משה שאול קליין שליט"א

דומ"צ בבי"ד של הרב וואזנער

ראיתי חלק מהמלאכה והנה היא גדולה עד מאד, להביא את דבריהם בצירוף מקורות ביאורים והערות מחכימות, עד דברי הפוסקים האחרונים הדנים בדברי הרמב"ם ובהלכות היוצאות מזה. ובודאי דבר גדול יש בזה.

 

הרב שמואל אלעזר שטרן שליט"א

דומ"צ בבי"ד של הרב וואזנער

הניף שוב את ידו הגדולה וזרועו הנטויה, לזכות את שוחרי תורה בחיבור נפלא על הנשר הגדול מאור עינינו הרמב"ם ז"ל. לזקק וללבן ולהוסיף משנה זיו וזוהר לדברות קדשו.. אשר בודאי יהיה לעזר רב ללומדים ולמעיינים.